انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران- هیئت موسس
هیئت موسس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
•1 . جناب آقای دکتر اصغرافتخاری (دکترای علوم سیاسی)
•2. جناب آقای دکتر سیدمحمدحسینی (دکترای حقوق)
•3. سرکار خانم دکتر سیمین حسینیان  (دکترای مشاوره)
•4. جناب آقای دکتر مجید رضائی‌راد (دکترای­ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)
•5. سرکار خانم دکتر فریبا شایگان (دکترای­ جامعه‌شناسی)
•6. دکتر محمدتقی عصار (دکترای مدیریت راهبردی نظامی)
       •7دکتر محمد قصری (دکترای مدیریت راهبردی نظامی)
       •8جناب آقای دکتر علی­ محبی (دکترای برنامه ریزی‌درسی)
       •9جناب آقای دکتر غلامرضا محمدنسل (دکترای­ حقوق جزا و جرم‌شناسی)
       •10جناب آقای دکتر نعمت‌الله موسی‌پور (دکترای برنامه­ ریزی‌درسی) 
       •11جناب آقای دکتر محمدرضا نادرپور (دکترای ارتباطات اجتماعی)
       •12جناب آقای دکتر عزت‌الله نادری (دکترای روش تحقیق)
       •13جناب آقای دکتر جعفرهزارجریبی (دکترای جامعه‌شناسی)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران:
http://ipira.ir/find.php?item=1.100.16.fa
برگشت به اصل مطلب