انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران- خبرنامه
خبرنامه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران - پاییز ۱۳۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/15 | 
خبرنامه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران مربوط به پاییز ۱۳۹۸ هم اکنون در دسترس می باشد.

دانلود خبرنامه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران - پاییز ۱۳۹۸
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران:
http://ipira.ir/find.php?item=1.107.83.fa
برگشت به اصل مطلب