انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران- خبرنامه
خبرنامه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران - زمستان ۱۳۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/25 | 
خبرنامه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران مربوط به زمستان ۱۳۹۸ هم اکنون در دسترس می باشد.

دانلود خبرنامه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران - زمستان ۱۳۹۸
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران:
http://ipira.ir/find.php?item=1.107.84.fa
برگشت به اصل مطلب