انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران- جلسات
برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/11 | 
جلسه هیئت مدیره انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران در مورخ ۱۰ مهر ماه با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران:
http://ipira.ir/find.php?item=1.117.55.fa
برگشت به اصل مطلب