انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران- همکاری ها و مشارکت ها
انعقاد تفاهم نامه آموزشی - پژوهشی - ترویجی با فصلنامه پیشگیری از جرم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/27 | 
در راستای تعاملات علمی پژوهشی بین مراکز دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی کشور و مراکز پژوهشی نیروی انتظامی و بهره مندی از امکانات و توانمندی‌های یکدیگر در زمینه‌های علمی پژوهشی و تبادل تجربیات طرفین تفاهم نامه آموزشی - پژوهشی - ترویجی مشترک به منظور همکاری مشترک بین انجمن علمی پژوهشهای انتظامی ایران به نمایندگی رئیس هیئت مدیره انجمن دکتر علیرضا جزینی و فصلنامه پیشگیری از جرم به نمایندگی دکتر مهدی معصوم بیگی به امضاء رسید.
این همکاری مشترک در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و ترویجی با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرفین اعم از علمی، فنی، نیروی انسانی، اطّلاعات ، تجربیات و تخصّص خواهد بود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران:
http://ipira.ir/find.php?item=1.118.78.fa
برگشت به اصل مطلب