انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران- اساسنامه انجمن
اساسنامه انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

   معاونت پژوهش

دفتر انجمن‌های علمی ایران

اساسنامه انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی

فصل اول- کلیات و اهداف

ماده ۱: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی علوم انتظامی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های انتظامی، انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

ماده ۲: انجمن مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت، دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده ۳: مرکز انجمن در شهر تهران در دانشگاه علوم انتظامی است و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند و در روزنامه رسمی ‌کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده ۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران است.

فصل دوم- وظایف و فعالیت‌ها:

ماده ۵: به منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

۱-۵- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی در زمینه‌های مرتبط علوم انتظامی.

۲-۵- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

۳-۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

۴-۵: ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

۵-۵- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای بین‌المللی.

۶-۵- انتشار کتب، نشریات و محصولات علمی.

فصل سوم- انواع شرایط عضویت

۱-۶- عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم انتظامی و رشته‌های مرتبط باشند، می‌توانند عضو انجمن شوند.

۲-۶- عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند۱-۶ شاغل باشند.

۳-۶- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته‌های مرتبط با علوم انتظامی به تحصیل اشتغال دارند.

۴-۶- عضویت افتخاری:

شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنها در زمینه‌های علوم انتظامی حائز اهمیت خاص باشد،  یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای کرده باشند.

۵-۶- اعضای مؤسسه (حقوقی)

سازمان‌ها و مؤسسه‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند، می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره ۲: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

ماده ۷:  هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی‌تعیین می‌شود، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۸: عضویت در موارد زیر خاتمه می‌یابد:

۱-۸- استعفای کتبی.

۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه با تصمیم هیئت مدیره

۳-۸- تصمیم هیئت مدیره بر خاتمه عضویت حسب مورد..

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فصل چهارم - ارکان انجمن

ماده۹: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی‌      ب: هیئت مدیره            ج: بازرس

الف: مجمع عمومی

ماده ۱۰: مجمع عمومی‌از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود.

۱-۱۰- مجمع عمومی‌عادی سالی یک‌بار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

۲-۱۰- مجمع عمومی ‌فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

۳-۱۰- در صورتی که جلسه عمومی ‌رسمیت نیافت، جلسه نوبت دوم حداقل بیست و حداکثر چهل روز بعد، با حضور هر تعداداز اعضا تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی ‌به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره۲: یک سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً برای دعوت و تشکیل مجمع عمومی‌فوق‌العاده اقدام کنند، مشروط بر این که هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره ۳: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی‌ منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی ‌فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی‌عادی است و تصمیمات دوسوم آراء حاضرین معتبر است.

ماده ۱۱: وظایف مجامع عمومی

الف- مجمع عمومی‌عادی

 • انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)
 • تصویب خط مشی انجمن
 • بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
 • تعیین میزان حق عضویت
 • عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
 • بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

ب- مجمع عمومی‌فوق‌العاده

 • تصویب تغییرات مفاد اساسنامه
 • تصویب انحلال انجمن

تبصره ۱: مجامع عمومی‌ توسط هیئت رییسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر ارائه می‌شوند.

تبصره ۲: اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره ۳: اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.

پ- هیئت مدیره

ماده ۱۲:هیئت مدیره انجمن مرکب از هفت عضو اصلی و چهار عضو علی‌البدل است که هر سه سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

۱-۱۲- هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

۲-۱۲- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

۳-۱۲- هیئت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌کند.

۴-۱۲- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار هیئت مدیره همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی ‌با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره معتبر است.

۵-۱۲- هیئت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه است.

۶-۱۲- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا، معتبر است.

۷-۱۲-کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری می‌شود.

۸-۱۲- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۹-۱۲- در صورت استعفا، برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

۱۰-۱۲- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

ماده ۱۳: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

۲-۱۳- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

۳-۱۳- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی ‌است، انجام دهد.

۴-۱۳- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی‌است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن انجام دارا می‌باشد.

۵-۱۳- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی‌و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

۸-۱۳- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

۹-۱۳- جلب هدایا و کمک‌های مالی.

۱۰-۱۳- اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی.

۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین مقررات جاری کشور.

۱۲-۱۳- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۱۳-۱۳- هیئت مدیره موظف است حداقل تا چهار ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی‌ و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی ‌برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال کند.

تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تأیید هیئت مدیره جدید، از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ت- بازرس (بازرسان)

ماده۱۴: مجمع عمومی ‌عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب می‌کند.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده ۱۵: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

۳-۱۵- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.

فصل پنجم- گروه‌های علمی انجمن

ماده ۱۶: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت بپردازند:

 1. گروه‌های تخصصی؛
 2. کمیته آموزش و پژوهش؛
 3. کمیته انتشارات؛
 4. کمیته آمار و اطلاعات؛
 5. کمیته پذیرش و روابط عمومی؛
 6. کمیته گردهمایی‌های علمی.

تبصره- انجمن مجاز به تشکیل گروه‌ها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.

فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه

ماده ۱۷: منابع مالی انجمن عبارتند از:

۱-۱۷- حق عضویت اعضا؛

۲-۱۷- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی؛

۳-۱۷- دریافت هدایا و کمک‌ها؛

۴-۱۷- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

ماده ۱۸: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی ‌به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

ماده ۱۹: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوص به نام انجمن، نزد بانک‌های کشور نگهداری می‌شود.

ماده ۲۰: هیچ یک از مؤسسان یا صاحبان سرمایه، حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را ندارند و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند به انجام معاملات با مؤسسه مبادرت نمایند.

ماده ۲۱: کلیه مدارک و اسناد مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مراجع نظارت با سایر مراجع صلاحیت‌دار، در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۲: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و ثبت شرکت‌ها معتبر است.

ماده ۲۳: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن، حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۲۴: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را تبرعاً با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از انجمن های علمی واگذار کند.

ماده ۲۵: این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۴ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه مورخ ................................. مجمع عمومی‌انجمن به تصویب رسید.

محل امضای هیئت مؤسس                                       محل امضای هیئت رییسه جلسه مجمع عمومی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران:
http://ipira.ir/find.php?item=1.99.15.fa
برگشت به اصل مطلب