انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران- انتصابات
انتصابات جدید در انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/17 | 
به استناد مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ طی احکام صادره توسط رئیس هیئت مدیره انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران انتصاباتی به شرح ذیل انجام گردید؛
۱- جناب آقای دکتر محمدرضا پویانفر به سمت رئیس کمیته همگرایی علمی انجمن به مدّت دو سال
۲- جناب آقای محمود محمودی به سمت رئیس کمیته انتشارات انجمن به مدّت دو سال
۳- جناب آقای دکتر مهدی مقیمی به سمت رئیس کمیته پذیرش و روابط عمومی انجمن به مدّت دو سال
۴- جناب آقای دکتر حسن جوادی نیاکانی به سمت رئیس کمیته امور بین الملل انجمن به مدّت دو سال
۵- سرکار خانم دکتر فریبا شایگان به سمت رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن به مدّت دو سال
۶- سرکار خانم دکتر حاجیه رجبی فرجاد به سمت رئیس کمیته گردهمایی های علمی انجمن به مدّت دو سال
۷- جناب آقای دکتر پرویز آهی به سمت رئیس کمیته دانشجویی انجمن به مدّت دو سال
۸- جناب آقای دکتر محسن حاجی مقصود به سمت رئیس کمیته دوره های آموزشی پیشرفته انجمن به مدّت دو سال
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران:
http://ipira.ir/find.php?item=1.116.69.fa
برگشت به اصل مطلب