انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران- سایر اخبار انجمن
برگزاری همایش های علمی در ایام همه گیری ویروس کرونا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/29 | 
برگزاری همایش های علمی در ایام همه گیری ویروس کرونا

برابر ابلاغیه وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری نظر به اعلام ستـاد مّلی مبـارزه با کرونا مبنی بر ادامه رعایت پروتکلهای ابلاغی و جلوگیری از تشـکیل اجتماعـات گسترده در کلیه مجامع از جمله دانشـگاهها و مراکز آموزش عالی، امکان برگزاری همـایشها به صورت مجازی تا ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۹ تمدید میگردد. دانشـگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، انجمنهای علمی و پارکهای علم و فناوری میتوانند با رعایت سایر مفاد و شـرایط آیین نامۀ همایش های علمی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ نسـبت به برگزاری همایش به صورت مجـازی اقـدام نماینـد. نظـارت و مسـئولیت حسن برگزاری و کیفیت این همـایش ها برعهـده رئیس دانشـگاه و مؤسـسات آموزش عالی و پژوهشـی، انجمن های علمی و پارک های علم و فناوری است.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران:
http://ipira.ir/find.php?item=1.119.87.fa
برگشت به اصل مطلب