انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران- سایر اخبار انجمن
استفاده از عنوان انجمن متبوع در فعالیت های علمی، پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/29 | 
استفاده از عنوان انجمن متبوع در فعالیت های علمی، پژوهشی
کمیسیون انجمن های علمی ایران درطول فعالیت خود و به ویژه درسـال هـای اخیر اولویت خود را در معرفی انجمن هـای علمی ایران بـا نهادهـای مختلف دولـتی و حـاکمیتی معطوف کرده است. از جمله این تلاش ها می توان ارسال خلاصه عملکرد انجمن های رتبه الف و ب به دو معاونت مجلس شورای اسـلامی، معرفی انجمن های فعالدر شهر تهران به شهرداری تهران، معرفی انجمن های برتر حوزه محیط زیست بهسازمانمحیط زیست و... اشاره نمود.
پرواضح است آشـنایی نهادها و سازمان های مختلف با انجمن های علمی ایران، مسـتلزم تلاش های همه جـانبه خانواده انجمن های علمی و برندسازی از این نهادهـای مردمی و علم محور است. در این راسـتا، بدین وسیله از کلیه اعضاء بویژه روسا و اعضاءهیات مدیره انجمن های علمی دعوت می شود تا در فعالیت های آموزشی و ترویجی خود اعم از سخنرانی ها، مصاحبه ها (تلویزیونی، رادیویی، مصاحبه با روزنامه ها و خبرگزاری ها) از عنوان انجمن علمی خود نیز اسـتفاده نمایند تا بدین ترتیب نقش و جایگاه این نهاد مردم نهاد علمی مهم در جامعه بیش ازهمیشه برجسته و آشکار گردد. امید است با یاری و تلاش اعضاء فعال انجمن های علمی ایران، گام های هدفمند در جهت شناساندن و بهره مندی بیشتر از توانمندی های انجمن های علمی ایران برداریم.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران:
http://ipira.ir/find.php?item=1.119.88.fa
برگشت به اصل مطلب